کیان سازه بنوار

پروژه پتروپالایش کنگان

اجراي کامل عملیات سیویل، معمارى، تأسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازى ساختمان هاى ادارى، رستوران و مسجد

کارفرما: شرکت پتروپالایش کنگان

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٨/٠٩/٠٤

مدت زمان قرار داد: ١٨ ماه

وضعیت قرار داد: در حال انجام کار

تهیه مصالح و اجراى کامل عملیات سیویل، محوطه سازى، نازک کارى و تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان هاى حراست، ادارى، کارگاه مرکزى، انبار و آتش نشان

کارفرما: شرکت پتروپالایش کنگان

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٨/٠٣/٠١

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٨/١٢/٠١

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده

خاکبردارى: ٨٧٧ مترمکعب

آرماتوربندى: ٩٢٠,٢٠ کیلوگرم

بتن ریزى: ٨٤٩ مترمکعب

اجراي کامل عملیات سفت کارى ساختمان هاى مهمانسرا، پست برق کارگاه مرکزى، سیویل سایت

کارفرما: شرکت پتروپالایش کنگان

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٧/١٢/١٥

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٨/٠٨/١٥

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده

خاکبردارى: ١٦,٠٠٠ مترمکعب

آرماتوربندى: ٣٤٧,٨٩٣ کیلوگرم

بتن ریزى: ٤,٧٨٧ مترمکعب

اجراي خطوط لوله محصول و خط انتقال سوخت طرح بازيابی اتاق مجتمع

کارفرما: شرکت پتروپالایش کنگان

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٨/٠٢/١٠

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٨/١٠/١٠

وضعیت قرارداد: در حال انجام کار

خاکبردارى: ٣٨,٠٠٠ مترمکعب

آرماتوربندى: ١٥٤,٠٨٣ کیلوگرم

بتن ریزى: ١,٨١٩ متر مکعب

نصب و راه اندازي PIPE OUTSITE ایستگاه تقویت فشار گاز اتان

کارفرما: شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٨/٠٦/٢٣

مدت زمان قرار داد: ١٨ ماه

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده

اجراي عملیات باقیمانده سیویل طرح بازيابی اتان

کارفرما: شرکت پتروپالایش کنگان

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٨/٠٥/١٠

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٩/٠٣/١٠

وضعیت قرارداد: در حال انجام کار

خاکبردارى: ١١٢,٤٦٥ مترمکعب

آرماتوربندى: ٨٨٥,٨١٨ کیلوگرم

بتن ریزى: ١٣,٨٦٣ مترمکعب

ساخت و نصب لوله کشی واحد استحصال اتان (رامپکو)

کارفرما: شرکت مهندسی نصب و نگهدارى کارخانجات پتروشیمی رامپکو

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٧/٠٣/٠١

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٨/٠٩/٣٠

وضعیت قرارداد: در حال انجام کار

ساخت و نصب لوله کشی واحد استحصال اتان (پارس قدرت)

کارفرما: شرکت پترو پارس قدرت

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٦/٠٨/٠٦

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٧/٠٢/٣١

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده