کیان سازه بنوار

پروژه پتروشیمی مارون

نصب و پیش راه اندازی تجهیزات و لوله کشی PROCESS WATER STRIPER II

کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩١/٠٩/٠١

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٢/٠٨/٢٠

وضعیت قرار داد: به اتمام رسیده

عملیات لوله کشی و پیش راه اندازی خط ٦ اینچ ٢٤٢٠٥-PCS

کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩١/٠٩/١٨

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٢/٠٣/١٨

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده

عملیات لوله کشی مسیر ارسالی LPS آفسایت به واحدهای HD و PP

کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩١/٠١/٢٦

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩١/٠٤/٢٧

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده

عملیات لوله کشی خط ٣٠ DOCOKING AIR

کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩١/٠٢/٢٦

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩١/٠٣/٢١

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده