کیان سازه بنوار

پروژه پتروشیمی امیرکبیر

انتقال بخار تولیدی پتروشیمی فجر به مارون از طريق خط HPS“

کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٣/٠٥/٠١

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٣/٠٨/٢٨

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده

تعبیه داکت بر روی دیواره کوره های الفین و عملیات تعویض کویل ها و مبدل های TLE کوره ها

کارفرما: شرکت پتروشیمی امیرکبیر (شرکت اکشن)

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٤/٠٦/٠١

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٤/١٢/٢٠

وضعیت قرار داد: به اتمام رسیده

اجرای عملیات لوله کشی و اتصال بازوهای پروپیلن

کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٢/٠٢/٠٢

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٢/٠٤/٠٩

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده

نصب و راه اندازی گارد متانول واحد HDPE

کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

تاریخ شروع قرار داد: ١٣٩٣/٠٦/٢٩

تاریخ خاتمه قرار داد: ١٣٩٣/٠٩/٣٠

وضعیت قرارداد: به اتمام رسیده