کیان سازه بنوار

پروژه شرکت پتروشیمی آلای مهستان

عملیات خاکی و آماده سازی سایت شرکت پتروشیمی آلای مهستان - اول

کارفرما: شرکت پتروشیمی آلای مهستان

تاریخ شروع قرار داد: ١٤٠٠/٠٥/١٠

مدت زمان قرارداد: ٤ ماه

وضعیت قرار داد: به اتمام رسیده

احداث ساختمان آتش نشانی، اجرای فنداسیون های کارگاه مرکزی، انبار محصول و انبار نگهداری کالا و تجهیزات و اجرای فنداسیون تانک های آب آتش نشانی شرکت پتروشیمی آلای مهستان

کارفرما: شرکت پتروشیمی آلای مهستان

تاریخ شروع قرار داد: ١٤٠٠/٠٥/١٠

مدت زمان قرارداد: ٤ ماه

وضعیت قرار داد: به اتمام رسیده

اجرای ساخت، رنگ آمیزی، بارگیری و حمل سازه های فلزی انبار نگهداری مواد و مصالح کارگاه مرکزی شرکت پتروشیمی آلای مهستان

کارفرما: شرکت پتروشیمی آلای مهستان

تاریخ شروع قرار داد: ١٤٠٠/١٢/٢٤

مدت زمان قرارداد: ٦ ماه

وضعیت قرار داد: به اتمام رسیده

عملیات ساخت سازه کولینگتاور (برج های خنک کننده) شرکت پتروشیمی آ لای مهستان

کارفرما: شرکت پتروشیمی آلای مهستان

وضعیت قرارداد: در دست اقدام

عملیات خاکی و آماده سازی سایت شرکت پتروشیمی آلای مهستان - دوم

کارفرما: شرکت پتروشیمی آلای مهستان

تاریخ شروع قرار داد: ١٤٠٠/١١/٢

مدت زمان قرارداد: ٤ ماه

وضعیت قرار داد: در حال انجام کار

احداث ساختمانهای کنترل و ساباستیشن واحدهای PP/PDH ،ساباستیشن اصلی مجتمع و فونداسیون و سازه بتنی نگهدارنده سیلوهای واحد PP شرکت پتروشیمی آلای مهستان

کارفرما: شرکت پتروشیمی آلای مهستان

تاریخ شروع قرار داد: ١٤٠٠/١٢/٢

مدت زمان قرارداد: ١٢ ماه

وضعیت قرار داد: در حال انجام کار

نصب سازه های فلزی انبار محصول، Workshop ،انبارهای قطعات و سایر خدمات مربوطه شرکت پتروشیمی آلای مهستان

کارفرما: شرکت پتروشیمی آلای مهستان

تاریخ شروع قرار داد: ١٤٠٠/١٢/٢

مدت زمان قرارداد: ٧ ماه

وضعیت قرار داد: در حال انجام کار

اجرای فونداسیون و سازه ساختمان اداری سایت شرکت پتروشیمی آ لای مهستان

کارفرما: شرکت پتروشیمی آلای مهستان

تاریخ شروع قرار داد: ١٤٠١/٠٣/١٥

مدت زمان قرارداد: ٧ ماه

وضعیت قرار داد: در حال انجام کار